Dokumenti, ki jih je izdal Center za pomoč na domu Maribor

Priponka Velikost
Katalog opravil 986 KB
Katalog informacij javnega značaja 524 KB
Statut zavoda 4.529 KB
Odlok o ustanovitvi 3.000 KB

Dokumenti, ki se posredno ali neposredno navezujejo na delovanje CPND Maribor

Zakoni:

Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih naročilih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o prostovoljstvu
Zakon o računovodstvu
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zavodih
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju

Pravilniki:

Pravilnik o izvrševanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

Drugo:

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstvenega varstva in socialnega varstva Slovenije
Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje od 2006 do 2010 in akcijski načrt nalog pristojnih ministrstev do izteka Strategije varstva starejših do leta 2010
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
Strategija dolgožive družbe
Strategija varstva starejših od leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva
Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev