OBVESTILO: JANUARJA 2023 bo začetek novega cikla verificiranega izobraževalnega programa

Datum informativnega sestanka bo pravočasno objavljen. Podrobnosti na desni strani

Prebivalstvo se vedno bolj stara

Starejši potrebujejo pomoč na več nivojih

Socialni oskrbovalec je poklic prihodnosti

Socialni/a oskrbovalec/ka na domu

Socialni oskrbovalec je glede na staranje prebivalstva in vedno večji potrebi po raznovrstnih oblikah pomoči starejšim, invalidom in kronično bolnim, poklic prihodnosti.

Dodatne informacije: npk@pomocnadomu.eu

Poklic socialni oskrbovalec?

V zavodu Center za pomoč na domu Maribor že vrsto let izvajamo izobraževalni program strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu, ki je namenjen kandidatom, ki se želijo usposobiti za delo na področju socialne oskrbe in socialnega servisa v ustanovah, zavodih in pri drugih izvajalcih.

Po uspešno zaključenem izobraževalnem programu vam izdamo potrdilo o opravljenem verificiranem izobraževalnem programu, ki ga morate predložiti ob prijavi na opravljanje izpita za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec na domu.

Termini in trajanje izobraževalnega programa

Izobraževalni program obsega skupno 150 ur, od tega 75 ur predavanj in 75 ur praktičnega dela.

Samo usposabljanje v okviru predvidenih ur poteka po posameznih strnjenih vsebinskih sklopih, in sicer predvidoma dvakrat tedensko po 5 šolskih ur teoretičnega usposabljanja in/ali praktičnega dela v kabinetu. Praktično usposabljanje na domovih uporabnikov pa praviloma poteka kontinuirano v okviru javnega zavoda Centra za pomoč na domu Maribor.

Program ob predpostavki zadostnega števila prijavljenih kandidatov poteka predvidoma dvakrat letno, in sicer v pomladanskem in jesenskem terminu.

Cena

Cena izobraževalnega programa je 640,00 EUR.

Možno plačilo na obroke.

Prijave

Zainteresirani za izobraževalni program nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in dodali vas bomo v evidenco zainteresiranih za izobraževalni program ter vam ob razpisu novega termina izobraževanja poslali vabilo na informativni sestanek. Lahko pa nam pošljete tudi izpolnjeno prijavnico in obvestili vas bomo o začetku novega izobraževalnega cikla.

Vsebina izobraževalnega programa

Izobraževalni program je pripravljen v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo socialni/a oskrbovalec/ka na domu, izvajajo pa ga ustrezno usposobljeni predavatelji in predavateljice, ki so po večini hkrati tudi aktivne članice komisij za preverjanje znanj tovrstnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Izobraževalni program udeležencem tako omogoča celovito in sistematično pridobivanje teoretičnega znanja v okviru predavanj in demonstracij, ter celovito praktično usposabljanje v kabinetu (pripomočki, igranje vlog) in neposredno pri delu z uporabniki socialne oskrbe na terenu (na domu uporabnikov).

Teoretično usposabljanje

Udeleženci v okviru teoretičnega usposabljanja pridobijo osnovni vpogled v sistem socialnega varstva in poglobljen vpogled v storitev socialne oskrbe na domu s poudarkom na potrebah posameznih uporabniških skupin, komunikaciji, organizaciji dela, sodelovanjem s socialno mrežo, koordinatorjem storitve in institucijami, spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, varstvu osebnih podatkov, varnosti in zdravja pri delu, ter teoretična in praktična znanja s področja osebne oskrbe, gospodinjske pomoči, ravnanja v nepričakovanih situacijah, ravnanja z gospodinjskimi, s terapevtskimi in negovalnimi pripomočki, ter vodenja ustrezne dokumentacije.

Praktično usposabljanje

Praktični del usposabljanja pa se nato izvaja deloma v kabinetu s praktičnimi nalogami s področja osebne oskrbe uporabnika, ukrepanja v nepričakovanih situacijah in neposredne uporabe ortopedskih pripomočkov in pripomočkov za gibanje in igranjem vlog, deloma pa na domovih uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoči na domu, in sicer v okviru Centra za pomoč na domu Maribor.

Usposabljanje zajema naslednja področja:
  • osebna oskrba uporabnika,
  • socialno vključevanje uporabnika,
  • pomoč v gospodinjstvu,
  • ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenje ustrezne pomoči,
  • varno ravnanje z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomoč uporabniku pri tem,
  • socialno varstvo,
  • komunikacija,
  • varnost in zdravje pri delu.