Različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore

Socialnovarstvena storitev pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca, pri čemer pa je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Plačilo storitev pomoči na domu

Storitev javne službe pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin. Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.

Del cene storitve pomoči na domu plača uporabnik, pretežni delež pa je v domeni sofinanciranja posamezne občine (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, Občina Starše in  Občina Rače-Fram). V sklopu plačila storitve na strani uporabnika je možna tudi oprostitev plačila. Upravičenec in njegovi zavezanci lahko pri pristojnem centru za socialno delo (kjer ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče) vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve.  Center za socialno delo na podlagi njihovih materialnih stanj določi višino oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.  

Obseg izvajanja storitev

O obsegu in terminu izvajanja storitev s dogovorimo z vsakim uporabnikom individualno, glede na njegove zdravstvene in fizične omejitve, potrebe in želje uporabnika ter njegovih svojcev in bližnjih ter glede na naše organizacijske in kadrovske zmožnosti.

Podlage za opravljanje storitve

Vsebino storitve, obseg, dnevno in tedensko frekvenco izvajanja, medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti so opredeljene v Dogovoru, ki ga skleneta zavod in upravičenec na osnovi organizacijskih in kadrovskih zmožnosti zavoda ter ugotovljenih potreb upravičenca.

Spremembe, ki vplivajo na vsebino, obseg, termine in plačilo za opravljeno storitev, se določijo s spremembo načrta pomoči, ki je sestavni del dogovora, predlagata ali zahtevata pa jih lahko tako upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik, kakor tudi zavod.

Termini izvajanja storitev

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. Posamezen obisk traja najmanj 30 minut, največji dnevni obseg pa lahko doseže štiri ure. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

Storitve v vseh občinah opravljamo v skladu s potrebami upravičenca vse dni v letu (vključujoč dopoldanske in popoldanske termine ter delo ob sobotah, nedeljah in praznikih).

Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu s Kodeksom etičnimi načel v socialnem varstvu.