Pri izvajanju storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu upoštevamo potrebe in želje uporabnikov, pri čemer pristopamo z bližino in ustvarjanjem zaupanja.

Storitev se prične na pobudo upravičenca/-ke oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Za pridobitev storitve pomoči na domu vsak zainteresirani poda vlogo osebno na sedežu zavoda ali pisno po pošti. Vloga se poda na obrazcu, ki je dostopen na povezavi desno.

Do naših storitev v treh korakih

  • Za pridobitev storitve pomoči na domu je potrebno izpolniti vlogo.
  • Vlogo izpolni zainteresirana oseba in jo vloži osebno ali pisno po pošti.
  • Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam vselej na voljo.

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim psihofizične sposobnosti to omogočajo in so do socialne oskrbe na domu upravičeno po zakonu.

Podrobnosti poteka vključitve

  • Na podlagi oddane vloge vodja oziroma koordinator prične postopek na domu upravičenca;
  • Prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informacij o bodočem uporabniku;
  • Obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
  • Dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja in terminov izvajanja storitve, način izvajanja storitve, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri uveljavljanju oprostitve);
  • Napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
  • Spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora s sklenitvijo aneksov k dogovoru zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži); spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori); sodelovanje s svojci in drugimi, ki uporabnika poznajo;
  • Sodelovanje z drugimi službami (patronažna služba, CSD, Socialna služba UKC, Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo RS, negovalne bolnišnice, bolnica Golnik, nevladne organizacije, četrtne skupnosti…).

Plačilo storitev pomoči na domu

Storitev javne službe pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin. Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.

Del cene storitve pomoči na domu plača uporabnik, pretežni delež pa je v domeni sofinanciranja posamezne občine (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, Občina Starše in Občina Rače-Fram). V sklopu plačila storitve na strani uporabnika je možna tudi oprostitev plačila.