Storitev javne službe pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin.

Del cene storitve pomoči na domu plača uporabnik, večinski del pa je v domeni sofinanciranja posamezne občine (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, Občina Starše in  Občina Rače-Fram).

Glede na trenutno veljavno ekonomsko ceno storitve ter sprejeto in potrjeno višino sofinanciranja občine, v katerih se storitev izvaja (po zakonu so občine dolžne storitev pomoči na domu sofinancirati v višini najmanj 50%), spodaj navajamo cene storitev za uporabnike v občinah, v katerih izvajamo pomoč na domu.

V sklopu plačila storitve na strani uporabnika je možna tudi oprostitev plačila. Upravičenec in njegovi zavezanci lahko pri pristojnem centru za socialno delo vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve.  Center za socialno delo na podlagi njihovih materialnih stanj določi višino oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

V Mestni občini Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:
  • med tednom – 5,31 €
  • v nedeljo – 7,44 €
  • na praznik in dela prost dan – 7,97 €
Ceniki in financiranje

Potrebujete zgoraj omenjena opravila?

Kontaktirajte nas!