telefon: (02) 235 05 20,   e-pošta: info@pomocnadomu.eu O nas Center za pomoč na domu Maribor je konec leta 2001 ustanovila Mestna občina Maribor. Delovati smo pričeli 1. februarja 2002, od junija istega leta je sedež zavoda na Partizanski cesti 12 v Mariboru. Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu in drugih spremljajočih občinskih socialno varstvenih programov. Zavod svojo osnovno dejavnost opravlja za potrebe ustanoviteljice - Mestno občino Maribor ter za primestne Občine: Občino Hoče -Slivnica Občino Starše Občino Rače - Fram Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. VABILO - knjižnjica JAVNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD Center za pomoč na domu Maribor Partizanska cesta 12, 2000 Maribor telefon: (02) 235 05 20 e-pošta: info@pomocnadomu.eu Uradne ure v dopoldanskem času: ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 torek, četrtek od 8.00 do 9.00 čas malice od 10.30 do 11.30 Uradne ure v popoldanskem času: ponedeljek od 13.00 do 15.00 sreda od 13.00 do 17.00